ANBI-gegevens

Stichting BOKO Africa Foundation (“BOKO”) is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld aan BOKO wil nalaten of schenken, is het wellicht belangrijk te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen. Dus alles wat u aan ons nalaat, komt ook daadwerkelijk ten goede aan de realisatie van de projecten die BOKO uitvoert in Afrika.

Met ingang van 1 januari 2014 zijn ANBI’s verplicht een aantal gegevens via de website te publiceren, met als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen.

Voor BOKO vindt u deze gegevens hieronder: 

Statutaire naam:

Stichting BOKO Africa Foundation 

RISN/Fiscaal nummer:

8221.82.129

Contactgegevens:

Stichting BOKO Africa
Bastion Willem 25
3445 DG  Woerden
Tel: 0348- 460796

E-mail: admin@bokoafrica.com

Bestuurssamenstelling:

Het bestuur van stichting BOKO is verantwoordelijk voor het beleid van de stichting, draagt ervoor zorg dat het beleid wordt uitgevoerd en houdt toezicht op die uitvoering.

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:

 1. Corine Geurts van Kessel, voorzitter (bestuurslid vanaf oprichtingsdatum)
 2. Jos Borghols, secretaris/penningmeester (bestuurslid vanaf oprichtingsdatum)
 3. Khaossou Diallo, verantwoordelijk voor contacten in Afrika (vanaf oprichtingsdatum)

Beleidsplan:

Voor de jaren 2013-2015 heeft de stichting het meerjarenbeleidsplan 2013-2015 opgesteld. In dit beleidsplan worden zowel de organisatie en werkwijze van BOKO beschreven, alsook welke projecten in de afgelopen periode zijn uitgevoerd en verder, welke ambities we de komende jaren willen realiseren. Anders gezegd: hoe vertalen we visie en missie, met oog voor veranderingen in het werkveld, naar concrete doelen en resultaten.

Het beleidsplan 2013 – 2015 is op de website te downloaden onder de rubriek “De Organisatie”.

Beloningsbeleid:

De bestuursleden van BOKO en andere BOKO-vrijwilligers in Nederland genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Zie daarvoor ook het jaarverslag van BOKO Africa op de website, te downloaden onder de rubriek “Over BOKO”.

De BOKO-medewerkers in Senegal zijn niet in dienst van BOKO. Zij ontvangen een vergoeding op basis van en naar rato van de door hen geleverde inspanningen.

Doelstelling:

Stichting BOKO Africa is op 11 maart 2010 opgericht. De doelstelling van de stichting is omschreven in de statuten:

Artikel 2 van de statuten zegt:

 1. De stichting heeft ten doel:
  het terugdringen van de hoge kindersterfte van kinderen tussen de nul (0) tot vijf (5) jaar en de sterfte van moeders in Senegal en andere landen in Afrika,
  en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  1. het zich richten op medische scholing in Senegal en andere landen in Afrika, en het geven van voorlichting aan (aanstaande) moeders
  2. het bieden van basale medische zorg aan vrouwen voor en tijdens de bevalling in kleinschalige gezondheidscentra.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

In het jaarverslag van BOKO zijn alle projecten en belangrijkste activiteiten van het afgelopen jaar weergegeven. Het jaarverslag is te vinden op de website onder de rubriek “De Organisatie”.

Financiële verantwoording:

Stichting BOKO Africa is een stichting zonder winstoogmerk die haar activiteiten kan ontplooien dankzij bijdragen van particuliere donateurs en andere instellingen in (met name) Nederland. In de financiële paragraaf van het jaarverslag van BOKO vindt u de financiële verantwoording. Het verslag is opgesteld conform  de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor fondsenwervende instellingen, de zgn. RJ 650, en bevat o.a. een balans, staat van baten en lasten, begroting en kostenverdeelstaat.

Het jaarverslag is te lezen en te downloaden op de website onder de rubriek “De Organisatie”.